Strona główna
Regulamin mini-konkursów Kuriera Wolskiego (w tym konkursu „W dobre ręce”)

Regulamin konkursów Kuriera Wolskiego

§1
Informacje ogólne

 

 1. Kurier Wolski jest bezpłatnym miesięcznikiem wydawanym przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z siedzibą przy al. Solidarności 90.

 2. Redakcja Kuriera Wolskiego usytuowana jest w strukturze Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Wola w Wieloosobowym stanowisku pracy ds. promocji, komunikacji społecznej i kontaktów z mediami ( pokój 100, tel. 22 504 83 32).

 3. Kurier Wolski jest wydawnictwem drukowanym, jak również publikowanym na urzędowej stronie internetowej www.wola.waw.pl.

 4. Kurier Wolski organizuje na swoich łamach konkursy dla czytelników.

§2
Zasady konkursu

 1. Udział w konkursie może brać każda osoba mieszkająca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z wyjątkiem osób, o których mowa w pkt. 2.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

 3. W celu wygrania nagrody należy zadzwonić na podany w Kurierze Wolskim numer telefonu, w terminie określonym na łamach miesięcznika.

 4. W zależności od rodzaju konkursu nagrody są przyznawane: według kolejności dzwoniących lub według kolejności dzwoniących i udzielających prawidłowej odpowiedzi.

 5. Każdy z uczestników Konkursu (dotyczy zarówno danych osobowych jak i numeru telefonu) może wygrać tylko jedną nagrodę.

 6. Uczestnik, który wygra Konkurs nie może przez dwa kolejne wydania Kuriera Wolskiego uczestniczyć w konkursach.

§3
Nagrody

 1. Nagrody w konkursach mają charakter drobnych upominków, takich jak wydawnictwa i materiały promocyjne Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz biletów przekazywanych na ten cel przez placówki i instytucje kultury z terenu Warszawy.

§4
Odbiór nagród w konkursie

 1. Bilety i upominki przekazywane są do odbioru albo w Urzędzie Dzielnicy Wola albo w placówkach organizujących biletowane wydarzenie.

 2. Po odbiór nagród należy zgłaszać się do pokoju 100 w Urzędzie Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90 (chyba, że zostanie podana inna informacja w Kurierze Wolskim) lub bezpośrednio do kas placówek, na pół godziny przed wydarzeniem, chyba, że zostanie podana inna informacja.

§5
Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej www.wola.waw.pl

 2. Niektóre konkursy organizowane przez Kurier Wolski mogą zostać objęte odrębnymi regulaminami, które będą ogłaszane w Kurierze Wolskim lub/i na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier